Přihláška ke studiu

Výše uvedené údaje slouží pouze pro potřebu školy a bude s nimi nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Svými podpisy potvrzují rodiče nebo zákonní zástupci žáka jeho přihlášení k výuce. Zároveň se zavazují zajistit jeho řádnou docházku do vyučování, včetně účasti na vystoupeních, souvisejících s výukou a prezentací žáků. Plnoletí zájemci o studium se přihlašují sami. Přihlášení ke studiu a zahájení docházky je rovněž zavazující k řádné platbě předem stanovené výše a termínu splatnosti školného.

V hudebním oboru jsou u příslušného nástroje a u pěvecké hlasové výchovy další povinné předměty:

a) od přípravné hudební výchovy až do 5. roč. včetně – hudební nauka

b) dle příslušného ročníku navštěvovat: čtyřruční hru, klavírní improvizaci, komorní nebo souborovou hru, komorní nebo sborový zpěv.

Studium na základní umělecké škole může být ukončeno:

a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád

b) ze zdravotních důvodů nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa *

c) ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci *

d) k 30. červnu

e) neplatí-li žák řádně školné

* Při ukončení docházky ze strany žáka je nutná písemná odhláška.

Bez písemné odhlášky, je žák evidován a vzniká mu povinnost hradit školné v období od podání přihlášky do podání odhlášky!

Doprava na vystoupení

Rodiče nebo zákonní zástupci žáka souhlasí s tím, že na akce školy konané mimo město Blansko budou žáci dopravováni autobusy renomovaných dopravců, příp. osobními vozy s proškolenými řidiči.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje uvedené v přihláškách ke studiu jsou zpracovávány dle právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

Totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.

se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

IČO 25329529, tel. +420 516 411 355, e-mail: info@szus-blansko.cz

 

Popis údajů a operací zpracování, ke kterým se souhlas uděluje:

 

  1. použití fotografie, jména a příjmení žáka na webových stránkách školy a sociálních sítích pro účely propagace školy na veřejnosti
  2. použití fotografie, jména a příjmení žáka k vyvěšení v tiskopisech školy, na nástěnce školy, v časopisu školy, na programech koncertů a vystoupeních školy, při prezentaci výtvarných prací na výstavách a v tisku
  3. pořízení audiozáznamů a videozáznamů z akcí školy, soutěžních vystoupení, jejich uveřejnění na webových stránkách školy nebo sociálních sítích
  4. k předání jména, příjmení a fotografie vydavatelům tištěných nebo elektronických médií pro výrobu kopií, které škola pořídila na veřejných vystoupeních
  5. použití údajů žáka v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, název školy při vyplňování přihlášek do soutěžních katalogů, výsledkových listin a jejich poskytnutí organizátorům soutěží, do seznamů pro soustředění, seznamů účasti na festivalech

 

Subjekt údajů – zákonný zástupce žáka prohlašuje, že souhlas je vážný, svobodný, uděluje se na dobu neurčitou a zanikne písemných odvoláním. Subjekt údajů – zákonný zástupce žáka prohlašuje, že byl řádně poučen o možnosti odvolání souhlasu.

 

 

Žádáme rodiče po odeslání elektronické přihlášky o návštěvu kanceláře školy z důvodu podepsání tištěné přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů.